بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

مدگردی با پیانو

دستورهای زیر را بیشتر به عنوان وسیله کمکی تلقی باید کرد که حتی کم قریحه ترین هنرجویان نیز خواهند توانست با استفاده از طرحهای گوناگون آورده شده در این قسمت ، با مد گردی با پیانو ، (که اغلب برای مبتدیان از لحاظ درک مطلب در اوایل کار دشواری فراوانی تولید می کند) آشنا گردید . باید یاد آوری نمود که پیروی از این طرحهای مد گردی تا موقعی پسندیده است که هنرجو استقلال و توانایی انتخاب راههای ویژه و سلیقه شخصی برای رسیدن به مقصود را هنوز بدست نیاورده باشد .

      مد گردیها به صورت دیاتنیک با استفاده از آکورهای سه صدائی و وارونگی های آن انجام می گیرد . هر مد گردی به سه قسمت متمایز تقسیم می شود :

1- پا برجا نمودن تن مبدا

2- گذر مخصوص .

3- پا برجا نمودن تن مقصد .

در طرحهای داده شده ، آکور تنیک تن مبدا ، به تنهایی نماینده قسمت اول است ، در صورتیکه  قسمت سوم به وسیله یکی از شکلهای فرودی که تا کنون با آنها آشنا شده ایم نمود می کند . تعداد آکورهای بکار برده شده در یک مد گردی همیشه باید فرد باشد تا بدین وسیله آکور پایانی در قسمت قوی میزان قرار گیرد . برای اینکه این نتیجه بدست آید ، در مورد لزوم در فرودها قبل از آکور نمایان ماقبل آخر ، آکور چهار و شش درجه اول بکار می برند .

     برای تسهیل به یاد سپردن دستورها ، معمولت طرحهای مد گردی را به چهار گروه اصلی تقسیم می کنند . این گروه بندی براساس روابط تن ها و دور و نزدیکی آنها نسبت به یکدیگر تعیین گردیده است . در طرح زیر به نام دایره ی پنجم (کنت ها) روابط تن ها نسبت به یکدیگر نشان داده می شود . در طرح زیر تن های بزرگ (ماژور) به شکل نت گرد و تن های کوچک (مینور) نسبی آنها به شکل نت سیاه بدون دم نمود شده اند .


گروه اول - مدگردی به تن هائی که در د ایره پنجم ها پهلوی هم قرار دارند. ( تن های همسایه)

بدین منظور بلافاصله بعد از آکورتنیک تن مبدا ، ( جایگزین فزود تن مبدا ) فرود تن مقصد آورده می شود . در این صورت قسمت گذر مخصوص وجود نخواهد داشت .

     به عنوان مثال تن هائی که با دو بزرگ این نسبت را دارند به قرار زیر است .

دو بزرگ

در زیر طرح مد گردیهائی که براساس انجام یافته اند نشان داده می شود :
 برای آسانی نوازندگی ، تمام طرحها در وضع فشرده آورده شده است .

 

 

 اگر سه صدائی ها ی تنیک هردوتن ، سه صدائی های همسایه باشند ( مانند دو بزرگ و رکوچک )

در اینصورت برای جلوگیری از پیوند ناخوش آیند سه صدائی های همسایه ، بهتر است در بین آنها آکوری که مشترک بین دو تن مبدا و مقصد باشد آورده شود . مانند :


تکالیف

مد گردیهای تعیین شده زیر را انجام دهید :

ازتن سی کوچک به تن سل بزرگ و برگشت

از تن می بمل بزرگ به تن لا بمل بزرگ و برگشت

از تن فا دییز بزرگ به تن دو دییز بزرگ و برگشت

از تن فا کوچک به تن می بمل بزرگ و برگشت

از تن لا بمل بزرگ به تن فا کوچک و برگشت

از تن سل دییز کوچک  به تن دو دییزکوچک و برگشت

از تن فا دییز بزرگ به تن سل دییز کوچک و برگشت


گروه دوم - مدگردی به تن هائی که در دایره پنجم ها به وسیله یک تن میانه از یکدیگر دورتر باشند.

در این صورت با استفاده از آکور تنیک تن بزرگ یا کوچکی که در دایره پنجم ها میان دو تم مبدا ومقصد قرار گرفته و آوردن فرود تم مقصد ، مد گردی انجام می گیرد  مانند :

 در زیر طرح مد گردیهائی که براساس انجام یافته اند نشان داده می شود :نظرات

ارسال نظر