بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

هارمونی کلاسیک عملی (پیوست)

تصحیح نادرستیهای تکالیف شاگردان

مثالهای زیر با تمام اشتباهها که از تکالیف شاگردان رو نویسی شده است ، می تواند به عنوان نمونه ای عملی برای راهنمائی تصحیح اشتباههای هنرجویان مورد استفاده قرار گیرند .

تکالیف نادرست ودرست

1- باسهای عدد گذاری شده

نادرست

 


درست


نادرست


درست


 چنانچه تجربه نشان می دهد دیدن اشتباههای دیگران و توجه بدانها ، خود بهترین وسیله که هنر جویان بتوانند مستقلا به اشتباههای تکالیف نادرست در صفحات سمت راست و تصحیح شده َآنها سمت چپ آورده شده اند . هنر جویان باید قبلا بکوشند تا اشتباههایی تکالیف نادرست را شخصا تشخیص داده و تصحیح نمایند . و سپس با مراجعه به تکالیف تصحیح شده ، اشتباههای خود را بررسی و رفع نمایند . در جاهائی که با علامت * نشان داده شده ، باید هنر جویان بتوانند دلایلی نادرستی آنها را توضیح دهند .

نادرست


درست


نادرست


درست


تکالیف نادرست

نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


2- چند صدائی کردن صدای بالائی (سپرانو)

الف- به وسیله آکورهای سه صدائی

نادرست

 


درست

 


نادرست

 


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


ب - با دخالت دادن آکورهای هفتم

نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


پ - با دخالت دادن نت های بیگانه

نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


3- کرالها ( صدای بالائی تعیین شده)

نادرست


درست


نادرست


درست


کرالها ( صدای بالائی تعیین شده)

نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست


نادرست


درست
دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*