بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

تئوری و مبانی موسیقی میزان ها

میزان

هر قطعه موسیقی از نظرزمان به قسمتهای مساوی تقسیم می شود ، که هر یک از آن قسمتها را میزان و خط قائمی که آنها را از یکدیگر جدا می کند خط میزان گویند .

هر میزان ممکن است از دویا سه یا چهار قسمت مساوی تشکیل شود که آن قسمتها را ضرب گویند .

معمول ترین میزانها عبارتند از : میزانهای دو ضربی ، سه ضربی ، و چهار ضربی .دو خط سمت راست شکل را که معمولاً در آخر قطعات موسیقی کاربرد دارد دولا خط پایان گویند و اگر هردو خط آن باریک باشد ، دولا خط گویند که جدا کننده قسمتهای مختلف یک قطعه موسیقی است .

معمولاً ضرب اول هرمیزان قوی ترازسایر ضربها اجرا می شوند ودر نتیجه سایر ضربها ضعیف خواهند بود .و به همین ترتیب در تقسیمات هر ضرب 0 قوی یا ضعیف ) قسمت اول قوی تر ازدیگر قسمتها محسوب می شودبه طور کلی میزانها رامی توان به دو دسته تقسیم کرد : میزانهای ساده و میزانهای ترکیبی .میزانهای ساده

اگر هر ضرب میزان به طور طبیعی قابل تقسیم به 2 و 4 و 8 قسمت مساوی ( دارای تقسیمات دو تائی ) باشد آن میزان را ساده گویند .

میزانها را با عدد کسری به نام کسر میزان مشخص می کنند . در میزانهای ساده صورت کسرمعرف تعداد ضرب است و مخرج کسر شکل ضرب را معلوم می کند . به عبارت دیگر مخرج کسر تقسیمات گرد ( واحد موسیقی ) را تعیین می کند .

مثلاً کسر 2/4 معرف میزانی است دو ضربی که هرضرب آن معادل یک نت سیاه است .معمولاً میزانهای ساده با این کسرها معرفی می کنند :

میزان ساده دوتائی ( دو ضربی )میزان ساده سه تائی ( سه ضربی )میزان ساده چهار تائی ( چهار ضربی )میزانهای ساده دیگری با کسرهای 2/2  ، 3/2 ، 4/2   یا Ñ  RP3  ، R^2  ،RP4، ( که هر ضرب آنها معادل با یک سفید است ) و  2/8، 3/8 ، 4/8یا 2PT  3PT  4PT  که هر ضرب آن برابربا یک چنگ است ) و غیره نیز در موسیقی به کار می روند که درمیان آنها میزان 3/8  بیشتر متداول است .نمودار میزانهای سادهمیزانهای ترکیبی

اگر هر ضرب میزان قابل تقسیم به 3 و 6 و 12 قسمت مساوی ( دارای تقسیمات سه تائی ) باشد ، آن میزان را ترکیبی گویند .

درمیزانهای ترکیبی هر ضرب میزان ساده را با اضافه کردن یک نقطه در سمت راست آن ) به کار می برند تا نت مزبور بتواند به طور طبیعی به 3 و 6 و 12 قسمت مساوی شود .

معمول ترین میزانهای ترکیبی را با کسر های زیر نشان می دهند .

میزانهای دوتائی  ترکیبی   ( دو ضربی ترکیبی  )میزانهای سه تائی  ترکیبی   ( سه ضربی ترکیبی  )میزانهای چهار تائی  ترکیبی   ( چهارضربی ترکیبی  )میزانهای   6/8  و 9/8  و 12/8  را به این شکل هم می توان نوشت .نسبت بین میزانهای ساده و ترکیبی مربوطه

چون هر ضرب میزانهای ترکیبی پیش گفته یک نت سیاه نقطه دار است و نسبت این نت به نت سیاه ( درمیزانهای ساده ) مانند کسر 3/2 است ، به این ترتیب برای تبدیل میزانهای ساده  به ترکیبی کافی است که کسر میزان ساده را درنسبت 3/2 ضرب کنیم .و برای تبدیل میزانهای ترکیبی به ساده بهتر است صورت کسر به عدد 3 و مخرج آن به عدد 2 تقسیم شود تا کسرمیزان ساده آن به دست آید .در میزانهای ترکیبی مخرج کسر معرف شکل 1/3 ضرب است ، مثلاً درمیزان 6/8 مخرج کسر که معرف نت چنگ است تعیین می کند که شکل هر ضرب سه برابر آن ( هر ضرب معادل یک سیاه نقطه دار ) است .

میزانهای ترکیبی دیگری با کسرهای 6/4 ، 9/4  ، 12/4،   ( که هر ضرب آنها معادل با یک سفید نقطه دار است ) و 6/16 ، 9/16، 12/16  ( که هر ضرب آنها معادل با یک چنگ نقطه دار است )و غیره نیز درموسیقی به کار می روند . این میزانها را به شکل زیر می توان نوشت .ضرب زدن

 در وزن خوانی ( خواندن ریتم قطعات موسیقی بدون در نظر گرفتن آهنگ ) و یا سلفژ ( خواندن قطعات موسیقی با درنظر گرفتن ریتم و آهنگ و حالتها و حرکتها ) ضربها ی میزانها با دست راست به اشکال زیر به وسیله خطوطی فرضی در فضا مشخص می شود :در رهبری ارکستر نیز همین روش با کمی اختلاف ( گاهی با دو دست ) کاربرد دارد ، ولی قطعات در قطعات کند که لازم است تقسیمات ضربها نشان داده شود . بنا به تقسیمات دوتائی ( میزانهای ساده ) و سه تائی ( میزانهای ترکیبی ) معمولاً ضربها و تقسیمات آنها به نحو زیر کاربرد دارند :میزانهای مختلط ( لنگ )

میزان هایی هستند که از اجتماع دو یا چند میزان نا مساوی ( از نظر تعداد ضرب ) تشکیل شده اند ، مانند میزان  5/4  که  ممکن است از یک میزان 3/4 ویک 2/4 یا به عکس تشکیل شده باشد . برای مشخص نمودن موقعیت میزانهای مختلط اغلب به وسیله خط قائم نقطه چین یا کسرمیزان تجزیه شده آنها را از هم تفکیک می کنند .میزان های مختلط دیگری نیز در موسیقی به کار می روند مانند : 7/4 ، 8/4، 9/4 و غیره .میزانها ی مختلط سادهچون ضرب این میزانها دارای تقسیمات دوتائی است بنابراین جزء میزانهای ساده محسوب می شوند و چنانچه کسر آنها درنسبت 3/2 ضرب شود کسر میزانهای ترکیبی مربوطه به دست می آید .ضرب زدن در میزانهای مختلط از توالی ضرب زدنها ی دو و سه و چهار ضربی حاصل می شود ، مثلاً در 5/4  از توالی دو ضربی و سه ضربی یا سه ضربی و دوضربی استفاده می شود .میزانهای مختلط ترکیبیتقسیمات نت ها

نت های موسیقی ممکن است به اقسام مختلف تقسیم شوند .

گاهی ضربها یا واحدهای کوچک تر میزان ساده ( که دارای تقسیم دوتائی است ) به سه یا شش قسمت تقسیم می شود . در حالت اول به شکل تقسیمات دوتائی نوشته شده و عدد 3 روی آنها قرارمی گیرد ، معمولاً این گونه تقسیمات سه تائی را تریوله یا سه بر دو می نامند .چون کشش سه نت تشکیل دهنده سه بر دو با مجموع کشش دو نت از تقسیمات دوتائی همان شکل برابراست ، بنابراین سه بردومی تواند به شکلهای مختلف به کار رود ؛ ولی مجموع کشش نت ها یا سکوتهای آن با نت های سه بر دو برابر است .در حالت دوم یعنی قسمت کردن ضرب یا واحدهای کوچک تر ( که دارای تقسیمات دوتائی است ) به شش نیز به شکل تقسیمات چهار تائی نوشته می شود و عدد 6 زیر یا روی آن قرار می گیرد .این گونه تقسیم بندی به  سه شکل نوشته می شود :تقسیم اولی (a)  را ممکن است شش بر یک و دومی را (b) تریوله تجزیه شده به دو و سومی (c) را تریوله مضاعف نامید که معمولاً اولی در موقع اجرا دارای یک اکسان ودومی سه اکسان و سومی دواکسان خواهد بود .

 

توضیح : این علامت «<» به منظور اکسان ( قوت بیشتر ) درموسیقی به کارمی رود . گاهی ضربها ی میزان ترکیبی که دارای تقسیمات سه تائی  است به دو یا چهار قسمت مساوی تقسیم می شود درحالت اول به شکل سه تائی نوشته می شود و عدد 2 زیریا روی آن قرار می گیرد و دو بر سه  نامیده می شود .ودرحالت دوم گاهی به شکل تقسیمات سه تائی و گاهی شش تائی نوشته می شود و چهار بر سه و چهار بر شش نامیده می شود . به طور خلاصه سه بر دو از سه قسمت شدن تقسیمات دوتائی و دو بر سه از دوقسمت شدن تقسیمات سه تائی حاصل می شود .سنکپ - ضد ضرب

ادامه یافتن یا متحد شدن ضرب ضعیف یا قسمت ضعیف ضرب ، به ضرب قوی یا قسمت قوی ضرب بعدی ، که باعث جا به جا شدن ضربها و قسمتهای قوی شده و در نتیجه ضرب و قسمت ضعیف ، قوی اجرا می شود ، حالتی خاص درموسیقی ایجاد می کند که  آن را سنکپ گویند .

این تمدید ممکن است به وسیله خط اتحاد یا بدون آن باشد .

از متحد شدن نت های همشکل سنکپ ساده ( مساوی ) و از متحد شدن نت های غیر همزمان سنکپ شکسته ( نامساوی ) به وجود می آید .ضد ضرب

اگر به جای ضرب یا ضربها و یا قسمتهای قوی ضربها سکوت قرار گیرد ، حالتی که تا حدی به سنکپ شباهت دارد به وجود می آید ، که آن را ضد ضرب گویند . به عبارت دیگر ضد ضرب عبارت است از صدا یا صداهائی که ضرب ضعیف یا قسمت ضعیف ضربها شروع می شوند ، ولی روی ضرب بعدی امتداد پیدا نمی کنند .ضد ضربها فرم های وزن داری هستند که کاربردهای فراوان دارند . بخصوص در همراهیها .

دیدگاه کاربران

کاربر : Saeidسلام عزیزان خیلی خیلی عالی بود


کاربر : موسویخیلی مفید بود ممنون


کاربر : امیرسلام فوق العاده بود واقعا نتونسته بودم هیچ جا همچین اطلاعاتی پیدا کنم واقا خسته نباشید و امیدوارم از این مطالب باز هم بزارید بسیار سپاسگذارم


کاربر : حسین خسلام بسیار عالی بود ممنون و متشکرم همیشه در پناه حق تعالی سلامت و پایدار باشید.


کاربر : محمدزینلیخیلی خیلی عالی بود امید وارم مطالب بیشتری بذارید


کاربر : صنمبسیارمتشکرم عااااالی بود.ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*