بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

کنترپوان فصل چهارم

تمرینهای دو صدانویسی

معمولاً در تمرین کنترپوان نویسی از دو صدا داده می شود صدای تعیین شده را به نام کانتوس فیرموس (صدای ثابت)خواند و معمولاً آ را بصورت مخفف با حروف .c.fنشان می دهند .c.fمی تواند گاهی برای صدای بالا و گاهی برای صدای پایین و در مورد سه صدانویسی برای صدای وسط داده شود وقتی که برای هر نت .c.fیک نت بعنوان کنترپوان نوشته شود نتیجه آن چیزیست که ما به عنوان مرحله اول کنترپوان نویسی می شناسیم.می توان این مرحله را نسبت 1:1نشان داد و گفت یک در مقابل یک.مرحله مختلفی که در سنت کنترپوان طی می شوند عبارتند از:

مرحله اول          1:1

مرحله دوم          2:1, 3:1

مرحله سوم         4:1, 6:1

مرحله چهارم- باریتم سنکپ شده

مرحله پنجم-مخلوطی از چهارمرحله قبلی

اگر چه روش کنترپوان نویسی اتخاذ شده در این کتاب از روش سنتی دوران مورد نظر آزاد تر است اما در مراحل مختلف مذکور بحث و کار خواهیم کرد تا خصوصیات و مسایل مربوط به هر یک بهتر فهمیده شود.مرحله پنجم بخودی خود در مرحله کنترپوان نویسی آزاد مورد تمرین و تفاهم قرار خواهد گرفت.


مرحله اول - یک نت در مقابل یک نت (1:1)

نسبت های ریتمیک مورد بحث در لیست قبلی در آثار موسیقی دیده می شوند جز نسبت 1:1 که بندرت برای زمان طولانی حفظ می گردد.دلیل این واقعیت آنست که این روش منجر به نفی استقلال ریتمیک بین دو صدا خواهد شد.در حالی که استقلال ریتمیک همانطوری که گفته ایم یکی از خصوصیات کنترپوان خوبست.معهذا گاهی اینگونه حرکت(1:1)برای چند ضرب و یا حتی چند میزان در آثار موسیقی دیده می شود همانطوری که طبق نمونه یکaوbنشان داده شده است.

    نمونه1a:


فایل صوتی : دانلود

      نمونه1b:


فایل صوتی : دانلود

اکنون برای تمرین فرض کنید که در نمونه 2صدای بالا به نام .c.fآمده بایستی در زیر آن به نسبت 1:1کنترپوانی را بنویسیم.یک امکان همانست که در نمونه 2عنوان کنترپوان نوشته شده است.

   نمونه2:


فایل صوتی : دانلود

توجه کنید که درنمونه2فواصل عمودی یا هارمونیک همه از نوع فواصل سوم ها یا فواصل ترکیبی آن دهم ها،و همچنین ششم ها یا سیزدهم ها و بالاخره اکتاوها هستند.همانطوری که قبلاً اشاره کردیم مورد استفاده این فواصل بیشتر است در حال حاضر بایستی فاصله اکتاو فقط روی نتهای تونیک و یا نمایان نوشته شود در مکتب کنترپوان با روک از اکتاو به همین گونه استفاده شده و حتی می توان گفت این فاصله پنجم درست بشکل عمودی بندرت قابل استفاده است و در این حالت بهتر خواهد بود که فواصل ماقبل و ما بعد آن فواصل سوم و یا ششم باشد.

   در نمونه های 3و4و5ایراداتی که اغلب در این مرحله در کنترپوان می تواند وجود داشته باشد به ترتیب نشان داده می شود.

   نمونه3:


فایل صوتی : دانلود

در نمونه3موارد نادرستی که در زیر توضیح داده شده وجود دارد:

 1-در محل های aوb فاصله پنجم بکار رفته که قابل ایراد است.

 2-درهمان محل ها (aوb)پنجم های موازی وجود دارد.

 3-درمحل cحل صحیح نت محسوس که در اینجا"سل"می باشد مراعات نگردیده است.حل این نت بایستی با حرکت بالارونده بروی نت "لابمل" باشد نه با حرکت پایین بروی نت"می بمل".

 4-در محل dآکورد معکوس دوم بکار رفته و همچنین هارمونی در اینجا از ضرب قوی به ضرب ضعیف که به حالت سنکپ بیحرکت مانده غلط می باشد.

 5-در محلeنت محسوس تکرار شده است.

 6-در محلfاکتاوهای موازی وجود دارد.

   نمونه4:


فایل صوتی : دانلود

ایراد اصلی در نمونه4اینست که دو صدا بطور موازی بمدت زمان طولانی با هم حرکت می کنند اگر چه نسبت فواصل شان بهم ششم می باشد اما نتیجه باعث عدم استقلال سیر دو خط ملودیک نسبت به یکدیگر است بعنوان یک قاعده کلی میتوان گفت که بین دو صدا بیش از سه حرکت موازی جایز نیست.

   نمونه5:


فایل صوتی : دانلود

در نمونه5فواصل هارمونیک صحیح هستند ولی صدای پایین مکرراً به نت "لا بمل"باز می گردد در نتیجه احساس جهت و زیبایی در سیر آن وجود ندارد.

   در نوشتن تمرینها موارد ذیل بایستی براساس مراحل مختلف کنترپوان نویسی که قبلاً ذکر شده مراعات شود:

 1- یک نت نبایستی دو بار پشت سر هم تکرار گردد.در حقیقت تکرار نت ارزش آن را دو برابر می کند و به این ترتیب نسبت های ریتمیک مورد نظر بین دو صدا را تغییر خواهد داد.

 2-دو صدا در اغلب موارد نبایستی بیش از دو اکتاو از یکدیگر فاصله بگیرند.گاهی جدایی بیشتر برای زمانهای کوتاه قابل پذیرش است.همچنین در تمرینهای نخستین دو صدا نبایستی یکدیگر را قطع کنند.

 3-بطور کلی در یک تمرین هارمونی صدای پایین همیشه حالت باس را بخود می گیرد.گاهی صدای پایین می تواند با نت سوم در آکورد تونیک ختم شود و این حالت در موقعی درست است که نت سوم از نظر افقی منطقی تر و یا موثر تر باشد.

 4-تغییرات کروماتیک در مرحله اول که نسبت یک نت به یک نت از .c.   fمی باشد،مورد استفاده ندارد.


مرحله دوم - دو نت در مقابل یک نت (2:1)

 تمرینهایی که در این مرحله خواهیم داشت مربوط به طرز قراردادن دو نت در مقابل هر یک از نتهای .c.fمی باشد نمونه 6نشان می دهد که چگونه نسبت 2:1بطور یکنواخت حفظ شده است.

   نمونه6:


فایل صوتی : دانلود

در این مرحله نت هایی که مترادف نشده و یا سر ضرب قرار نمی گیرند گاهی بصورت هارمونیک و یا غیرهارمونیک می باشند.مثلاً در میزان اول از نمونه6دومین چنگ یک نت غیرهارمونیک بوده و حال اینکه چهارمین چنگ آن به هارمونی نت .c.fمربوط است .همچنین ممکن است نتی که سر ضرب واقع می شو غیرهارمونیک بوده و نت بعدی آن یعنی روی نیمه دوم ضرب هارمونیک باشد.مثال این حالت را می توانیم در ضرب سوم میزان اول از نمونه6بیابیم.در اینجا نت"سل"مربوط به هارمونی موجود نبوده و نت بعدیش که "لا"می باشد نت اساسی و هارمونیک محسوب می شود.

 شاید مفید باشد که در اینجا موضوع نتهای غیرهارمونیک با اسامی شان داده شده است به منظور مشخص شدن این نتها در اطراف آن دایره رسم گردیده  است این مثالها جز در مواردی که تعیین شده در تونالیته"دو"ماژور هستند.

  نمونه7:


فایل صوتی : دانلود

اکنون بطور مختصر انواع نتهای غیرهارمونیک را توضیح می دهیم:

 1-نت گذاران:این نوع نت غیرهارمونیک بین دو نت هارمونیک قرار گرفته که با حرکت متصل به آن رسیده و از آن می گذریم.

 2-نت پهلوئی: این نت نیم یا یک پرده پایین تر و یا بالاتر ما بین دو نت هارمونیک هم نام قرار می گیرد.بعبارت دیگر از یک نت هارمونیک با حرکت متصل به جهت بالا یا پایین به نت پهلوئی می رسیم و مجدداً به نت هارمونیک قبلی باز می گردیم.

 3-کامبیاتا: در اینجا دو نت پهلوئی که بین شان پرش فاصله سوم موجود است بدنبال هم قرار دارند البته نتهای قبل و بعد این دو هارمونیک می باشند.

 4-آپوجیاتورا:نت غیر هامونیکی است که بوسیله پرش به آن می رسیم و حل آن معمولاً با حرکت متصل بجهت مخالف پرش خواهد بود.

 5-نت گریز:نت غیرهارمونیکی است که معمولاً از یک نت هارمونیک به آن رسیده و بوسیله پرش آن را ترک می کنیم.البته نتی که بعد از پرش می آید هارمونیک خواد بود مرسوم ترین روش این نت غیرهارمونیک اینست که با حرکت متصل از پایین به بالا به آن رسیده و سپس از بالا به پایین پرش نماییم .

در نمونه( 8a-b-c-d   )انواع نتهای غیرهارمونیک که در قطعات موسیقی مورد استفاده قرار گرفته نشان داده شده اند.

   نمونه8a:


فایل صوتی : دانلود

   نمونه8b:


فایل صوتی : دانلود

1-موقعیت آپوجیاتور متد اولاً برای تأکید است و بسیاری از تئوریست ها ضرورت تأکید روی آپوجیاتورا را از نظر ضربی مهم تلقی می کنند ولی این نویسنده معتقد است که می توان نوع بدون تأکید ضربی را نیز آپوجیاتورا خواند والا بایستی اسم جدیدی برای این نوع نت غیرهارمونیک ابتکار کرد.

   نمونه8c: 


فایل صوتی : دانلود

   نمونه8d:


فایل صوتی : دانلود

حل صحیح نتهای غیرهارمونیک نکته مهمی است که بایستی بخاطر سپرده شود تنها استثنا نت گریز است که تقریباً همیشه درطرحی نظیر آنچه که در نمونه های 8bو 8d می بینید بکار می رود این اشتباه اغلب از طرف شاگردان دیده می شود نتی را که بطور واضح در نقش گذران ظاهر می شود با پرش ترک می کنند و حال اینکه بایستی بطور متصل  ازآن خارج شد تا نت گذران به حساب آید.

6  -  نت تهیه: آنگونه نت غیرهارمونیکی محسوب می شود که قبل از اینکه هارمونی مربوط به آن بیاید وسیله یکی از نتهای آکورد قبلی شنیده شود.این حالت مرسوماً بیشتر در کادانسها(فزودها)بکار می رود همان طوری که در نمونه 9نشان داده شده است.

   نمونه9:


فایل صوتی : دانلود

7-تعویق: موقعی که یک نت جزئی از یک هارمونی بوده و بوسیله خط اتحاد تکرار می شود و در موقع تکرار این نت در آکورد جدید غیرهارمونیک محسوب می گردد و معمولاً با حرکت متصل به طرف پایین حل می شود.

   بعضی اوقات تعویق هایی که حل آن بطرف بالا باشد تأخیر نامیده می شو .موضوع تعویق ها در فصل بعدی بطور مفصل تر مورد بحث واقع خواهد شد.

  8-نت پدال: موقعی که یک نت بوسیله خط اتحاد و یا از طریق تکرار برای زمانی نسبتاً طولانی باقی می ماند آن را نت پدال گویند معمولاً نت پدال یکی از نتهای تونیک و یا دو مینانت خواهد بود.علت استعمال لغت پدال آنستکه اکثراً این نت در صدای پایین قرار می گیرد ولی در مواردی هم می تواند در بخشهای دیگری واقع شود نت پدال اغلب در آغاز وانتهای خود نت هارمونیک خواهد بود یعنی مربوط به هارمونی موجود در آغاز واتمام کشش این نت  یا نتهای ابتدایی و انتهایی خواهد شد.ولی ما بین این دو نقطه نت پدال می تواند نسبت به هارمونی های موجود بیگانه باشد و در این حالت نت پدال غیرهارمونیک بحساب آید.در نمونه10aنت تونیک در بخشهای پایین و وسط بحالت پدال حفظ شده که در مورد اول بخش پایین به صورت یک نت طولانی با خط اتحاد و در مورد دوم از طریق تکرار ارائه گردیده است.در نمونه10bنت پدال با نتهای چنگ بطور پراکنده در صدای پایین وجود دارد.

نمونه10:a


فایل صوتی : دانلود

نمونه10:b


فایل صوتی : دانلود

فواصل بین دو صدا

در کنترپوان 2:1فواصل سوم ششم و اکتاو کماکان قویترین و متداول ترین هارمونی برای سرضربها خواهند بود البته این فواصل می توانند بین ضربها نیز واقع شوند .بطور کلی در کنترپوان 1:1فواصل دوم ،هفتم و چهارم مورد استفاده قرار نمی گرفتند ولی در این مرحله بین ضربها قابل استفاده خواهند بود (نمونه های 11aو11b).

   همچنین می توان از آنها برای سرضربها استفاده کرد مشروط به اینکه نت بعد آن از فواصل کنسونانت بوده و مطابق قواعدی که در زمینه نتهای غیرهارمونیک دیدیم مورد استفاده قرار گیرند(نمونه11c)نمراتی که بین دو خط حامل نوشته شده معرف فواصل عمودی بین صداها است.

   نمونه11aو bوc


فایل صوتی : دانلود

همچنین فواصل اکتاو و پنجم که در کنترپوان 1:1بندرت مورد استفاده بود می توانند در کنترپوان 2:1به راحتی بین ضربها بکار گرفته شوند.نظیر همین آزادی عمل در کنترپوان 2:1در مورد تکرار نتها،و تکرار فاصله سوم در آکورد های اصلی،وجود دارد البته تکرار نمودن نت محسوس حتی بصورت نت زودگذر هم جایز نیست.


روشهای کنترپوان (2:1)

 یک روش برای نوشتن کنترپوان 2:1اینست که نخستین کنترپوان را بصورت 1:1نوشته و سپس با اضافه کردن یک نت بعد از هر نت کنترپوان 1:1آن را به مرحله 2:1تبدیل نماییم اگر چه این روش در مرحله مورد بحث بهترین امکان برای کنترپوان نویسی نیست معهذا قابل استفاده است.

   در نمونه12چگونگی بوجود آمدن کنترپوان 2:1را از کنترپوانی که قبلاً بصورت 1:1نوشته شده نشان می دهیم البته در نمونه12صدای پایین بایستی فقط با صدای بالا شنیده شود و صدای وسط مربوط به کنترپوان مرحله اول است.

   نمونه12:


فایل صوتی : دانلود

در نمونه بالا شیوه های مختلفی برای توسعه دادن کنترپوان 1:1به مرحله 2:1بنظر می رسد شاید ساده ترین و روان ترین نتیجه موقعی بدست آید که یک نت پاساژ بین دو نتی که در اصل به فاصله یک سوم از یکدیگر قرار داشتند اضافه گردد،مانند محل هایdوeوgنمونه12(گاهی می توان فاصله چهارم بین دو نت را بوسیله دو نت پاساژ یکی از آنها تأکیددار خواهد شد پرنمود،مانند محل cدر نمونه 12.در آغاز نمونه فوق و همچنین پایان آن,کنترپوان اصلی که 1:1بوده بطور متصل حرکت نموده و از این قرار امکن اضافه نمودن نت گذران را به ما نمی دهد(به استثنای نت گذر کروماتیک که در سبک مورد مطالعه ما زیاد مورد استفاده نخواهد داشت)در عوض می توان بیک نت هارمونیک مانند محل هایa,b,f نمونه فوق پرش داشت.ولی بایستی توجه کرد که از این رویه اخیر،یعنی پرش زیاد استفاده نشود .پرش هایی که طرح آکورد را به ما می دهند اگر زیاد مورد استعمال قرار گیرند خسته کننده شده و خطوط کنترپوان را به تمرین هارمونی شبیه ترمی سازند تا به خطوط مستقل آوا مانند.

 رویه دوم که برای نوشتن کنترپوان2:1مرسوم تر می باشد این است که از ابتدا دو نت برای هر نت c.fنوشته شود.در این صورت یک امکان دیگر موجود است که در مرحله 1:1وجود نداشت.حالا می توان در صورت اقتضاء همان نت را روی دو سرضرب مجاور تکرار نمود،چون بین آن دو ،نت دیگری را که وسط خواهد بود می شود بکار برد.در صورتی که در مرحله 1:1تکرار همان نت روی ضربهای مجاور صحیح نمی بود.مثلاً بدلیل محدودیتی که از نظر مقررات در مرحله کنترپوان 1:1وجود دارد ما نمی توانیم نمونه تمرین زیر را بعلت تکرارهایی که در محل هایa,bوجود دارد صحیح بدانیم.

   نمونه13:


فایل صوتی : دانلود

ولی اگر کنترپوان را در مرحله2:1بنویسیم تکرار نتها در همان دو محل بدون ایراد خواهد بود.

   نمونه14:


فایل صوتی : دانلود

  در نمونه14در محل های a,bنتهای پهلویی بکار برده شده اند ولی نتهای بین سرضرب نیز می توانستند نتهای هارمونیک باشند مشروط بر اینکه اصلاً کنترپوان دیگری نوشته می شد.


موازیها

در کنترپوان1:1بطور کل پنجم ها و اکتاوهای موازی براحتی با گوش و چشم قابل تشخیص هستند ولی در کنترپوان2:1شناخت اینگونه موازی ها بخاطر اینکه نت دیگری علاوه بر نت سر ضرب وجود دارد مشکل تر می گردد.حتی روش هایی هستند که بعضی کنترپوان شناسان آن را بر اساس موازی های نادرست منع کرده ولی بعضی دیگر آنها را جایز شناخته اند.از این رو بنظر می رسد که بهترین ضابطه آن است که آهنگسازان آن دوران(مخصوصاً باخ)بکار برده اند و براساس این ضابطه طبق نمونه15قواعدی تدوین گردیده و بنظر می رسد:

   نمونه15:


فایل صوتی : دانلود

 مواردی که در نمونه فوق ذکر شده براساس تقسیم بندی ذیل قابل بررسی است و یحتمل این تقسیم بندی در بخاطر سپردن موارد لازم مفید واقع شود:

 1-موازی های "باز"این نوع موازیها با وجود نت های فاصلی که روی ضربهای ضعیف می آیند غلط خواهد بود.مانند موارد aوeدر نمونه15

 2-موازی های "متناوب مرتب"که به دو نوعند:

 الف -موازی های روی ضرب قوی که نامرغوب قلمداد می شوند مانند موارد bوfدر نمونه15.

 ب -موازی های روی ضرب های ضعیف که قابل استفاده هستند مانند موارد cوgدر نمونه15.

 3-موازی های"متناوب نامرتب"که روی ضربهای مجاور و یا روی ضربهای قوی بوجود نمی آیند و کاملاً بی ایراد است مانند موارد dوhدر نمونه15.

بایستی متوجه بود که اگر پنجم ها و یا اکتاوهای موازی در کنترپوان وجود دارند اضافه شدن یک نت در کنترپوان 2:1خاصیت موازی بودن آنها از بین نمی رود.همچنین بایستی دقت نمود که در تبدیل کنترپوان 1:1به 2:1از اکتاوهای موازی که در این تبدیل می توانند بوجود آیند احتراز کرد مانند نمونه 16.

   نمونه16:


فایل صوتی : دانلود

یک مورد خاس را بتوجه می رسانیم.پنجم های پیاپی آنطوری که در نمونه17نشان داده شده مورد ایراد نخواهد بود چون پنجم دومی از نظر ریتم و هارمونی مهم تلقی نمی شود.بنابراین اینگونه موازی های پنجم می توانند مورد استفاده داشته باشند.

   نمونه17:


فایل صوتی : دانلود

کروماتیزم

کروماتیزم می تواند یک عامل ملودیک و یا هارمونیک و یا هر دو باشد چنانچه صرفاً بطور ملودیک مورد استفاده قرار گیرد جنبه نت غیرهارمونیک را بخود خواهد گرفت مانند آنهایی که در نمونه های 7و8دیدیم.در چنین مواردی زمینه هارمونی تحت تأثیر این گونه نت های غیرهارمونیک قرار نمی گیرد.

   از طرف دیگر نت هایی که در نمونه18بطور کروماتیک پس و پیش شده اند معرف تغییراتی در زمینه هارمونیک می باشند.

   نمونه18:


فایل صوتی : دانلود

آکوردهای تغییر یافته ای که در این نمونه از طریق نتهای کروماتیک حاصل شده اند را دومینا نت های فرعی می گویند.اینها آکوردهایی هستند که در موقعیت نمایان نسبت به یک آکورد یا تونیک دیگر قرار می گیرند.این شیوه در موسیقی با روک بسیار متداول است و همچنین در سبک های بعدی از آن دوران نیز فراوان بکا رفته است اینگونه آکوردها به مفهوم نمایان می توانند نسبت به هر آکورد یا تونیک دیگری پدید آیند یک آکورد دیگری که می تواند در نقش نمایان ظاهر شو آکوردVIIیا(V9ناتمام)می باشد دربعضی موارد یک آکورد هفتم کاسته خواهد بود و در موارد دیگر آکورد هفتم نیم کاسته،که مورد دوم را هم می توانیم با پایین آوردن نت هفتم به آکورد هفتم کاسته تبدیل نماییم تسلسل های هارمونیک که بر اساس بحث ارائه شده امکان می یابند در نمونه19بتوجه می رسند.

   نمونه19:


فایل صوتی : دانلود

درنمونه20استفاده از آکوردVII7بعنوان یک هارمونی نمیان تزئینی نشان داده شده است.

   نمونه20:


فایل صوتی : دانلود

در سبک مورد مطالعه ما علاوه بر نمایان های فرعی  که ملاحظه شد آکوردهای تغییریافته دیگری نیز بکار می روند.ارائه یک صورت کامل از این آکوردها در اینجا نه مناسب است و نه مقدور خواهد بود.ولی از آکورد ششم"نه آپولیتین"که در نمونه20دیده می شود باسیتی نام برد که در موسیقی باروک مورد استفاده بسیار دارد.اکوردهای ششم افزوده در این دوران بندرت بکار می رفتند ولی در دوره بعدی (دوره کلاسیک)مورد استفاده بیشتری داشتند.در مثال21aنمونه ای از آکورد های تغییریافته می یابیم و از جمله یک آکورد ششم افزوده از نوع فرانسوی وجود دارد که در این مثال بفرم معکوس ظاهر گردیده که زیاد متد اول نیست .یک آکورد ششم افزوده از نوع آلمانی در نمونه 21bبنظر می رسد.

   نمونه21a


فایل صوتی : دانلود

   نمونه21 b


فایل صوتی : دانلود

یک روش دیگر کروماتیک که معرف تغییر در مدالیته می باشد نیز در ضرب آخر از میزان دوم نمونه21aمشاهده می گردد در این محل تونالیته "لابمل"مینور جانشین تونالیته"لابمل"ماژور گردیده و بدین سبب"دوبمل"بجای"دوبکار"استعمال شده است.

بایستی اضافه نمود که در سبک باخ باس مکرراً با حرکت کروماتیک پایین رونده مخصوصاً در تونالیته های مینور،بکار رفته است.دو مورد از این روش در نمونه های 22aو22bدیده می شود.در نمونه 22bپس از یک میزان (در میزان دوم نمونه22b)موقعیت صدای بالا با صدای پایین عوض شده و در نتیجه حرکت پایین رونده کروماتیک در صدای بالا آمده است.

   نمونه22a


فایل صوتی : دانلود

نمونه22b


فایل صوتی : دانلود

دو نمونه فوق معرف خوبی از روش مرسومه باخ در استفاده ار کروماتیزم و نتهای غیرهارمونیک هستند.شایسته است که این دو نمونه از هر حیث بررسی شوند.

در نمونه هایی که تاکنون از کروماتیزم داده ایم آکوردهای تغییریافته در درون یک تونالیته ثابتی پدید آمده اند.از طرف دیگر از طریق کروماتیزم میتوان به مدولاسیون دست یافت و تونالیته جدید را از طریق فرمول های کادانسی تثبیت نمود.همین روش در نمونه23مشاهده می شود.

   نمونه23:


فایل صوتی : دانلود

در کنترپوان دو صدایی از کروماتیزم می توان در یک و یا هر دو صدا استفاده کرد ولی بکار بدن آن در یکی از دو صدا متداول تر بوده و نتیجه بهتری را سبب می شود هر آینه تغییرات کروماتیک در هر دو صدا بکار برده شود در هر دو مورد می تواند جنبه هارمونیک یا جنبه ملودیک داشته باشد همچنین تغییرات کروماتیک می تواند در یکی از دوصدا در زمینه هارمونی و در دیگری ملودیک باشد مانند نمونه24.

   نمونه24:


فایل صوتی : دانلود

 قاعدتاً تغییرات کروماتیک یک نت بهتر است که در همان صدایی پدید آید که قبلاً آن نت را بصورت اصلی نشان داده است(نمونه25a)در غیر این صورت "نسبت ناجور"بوجود خواهد آمد مانند نمونه25b.حتی وقتی نتهای دیگر در میان این دو نت وجود داشته باشد نتیجه ضعیف است(نمونه های 25cو25d)و چنین نسبت های ناجور جایز نیست.ترتیبی که در نمونه25eدیده می شود نسبت ناجور به حساب نمی آید در اینجا صرفاً دوبل شدن نتی را که بعداً بطور کروماتیک تغییر یافته مشاهده می کنیم.

   نمونه25aوdوcوbوe


فایل صوتی : دانلود

 معهذا نسبت های ناجور که در نتیجه بکار بستن فرمولهای بالا رونده و پایین رونده گم مینور ملودیک بوجود می آید در این سبک متداول بوده و معمولاً قابل پذیرش است(نمونه26)

   نمونه26:


فایل صوتی : دانلود

بجا خواهد بود که چگونگی نوشتن نت های کروماتیک را از نظر اصول نت نویسی در اینجا یادآور شویم معمولاً در حرکت بالارونده کروماتیک نت را با استفاده از علامت دیز،نیم پرده بالا می بریم(مانند"دو"و "دو دیز"،"ر"در نمونه27)در حرکت پایین رونده بر عکس عمل می گرد و نتها نیم پرده پایین برده می شوند (مانند"ر"،"ربمل"،"دو")بنابراین فرمهای بالا رونده و پایین رونده در گام کر.ماتیک "دو"از قرار ذیل خواهند بود.

   نمونه27:


در اینجا دو استثنا دیده می شود ، مورد اول آنکه می تون ششم افزوده و یا هفتم کاسته را با توجه به متن هارمونیک قطعه مورد استفاده قرار داد.

   ("لادیز"ویا"سی بمل"در نمونه27)و درمورد دوم،چهارم افزوده باز می تواند بجای پنجم کاسته بر مبنای هارمونی در حرکت پایین رونده مورد استفاده قرار گیرد("سل بمل"یا"فا دیز"در نمونه27)توجه کنید که معمولاً در گام های ماژور سومین و هفتمین پرده گام بالا برده نمی شود چون در هر دو مورد نتهای بعدی آنها که نیم پرده بالاتر است همان نت اصلی گام خواهد بود (مانند "می دیز"که طبعاً بجای آن نت"فابکار"بکار خواهد رفت.)بر همین اساس اولین و چهارمین پرده گام نیز هرگز بطور کروماتیک پایین برده نمی شوند (مثلاً "دوبمل"مورد نخواهد داشت.چون به جای آن می توان از نت"سی بکار"استفاده کرد)

   در یک پاساژ کروماتیک که حرکت تغییر جهت می دهد.هدف نهایی پاساژ تعیین کننده این خواهد یود که چه نوع علامت عرضی بایستی به کار رود این نکتهرا در نونه28روشن می سازیم.

   نمونه28:


فایل صوتی : دانلوددیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*