بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

تئوری و مبانی موسیقی اختصارات

اختصارات

به منظور رهایی از قسمتهای تکراری و ساده تر و کوتاه تر شدن قطعات موسیقی ، درنت نویسی علامتهای اختصاری به شرح زیر کاربرد دارند ؛

1 - برگشت

تمام میزانهائی که مابین دو دولا خط پایان دونقطه ای قرار دارند بایستی دوبار اجرا شوند .


چنانچه میزان آخر برگشت با تکرار آن متفاوت باشد دومی را بعد ازبرگشت می نویسند و دربالای اولی علامت 1 و در بالای دومی علامت 2 را می گذارند.


2 - نقطه توقف

این علامت ²  که درنقاط ویژه ای برروی نت یا سکوت قرار دارد ، باعث می شود که نت یا سکوت اجرای آزادتری ( معمولاً یک ونیم تادو برابر ارزش زمانی ) را به وسیله نوازنده و یا رهبر ارکستر داشته باشند .


علامتهای اعاده

در برگشت طولانی از علامتهایی که در شکل با نام علامت 1 نشان داده شده  استفاده می شود به طوری که هر یک از آنها یکی در اول ویکی د رآخر قسمتی که باید تکرار شود قرار می گیرند . دراین صورت با رسید ن به دومی به اولی برگشته و تمام آن قسمت را دوباره تکرار می کنند و تمام آن قسمت را دوباره تکرار می کنند ، ولی در علامت کدا پس از اجرای قسمتها ی قبل موسیقی را مستقیماً از علامت کدای اولی به دومی وصل می کند.
در مورد این علامت که رجعت نام دارد ، گاهی اصطلاح Da segno al fine که مخفف آن D. S . al fine به معنی از علامت تا انتها است به چشم می خورد .
دراین موقع بایداز محل نوشته شدن اصطلاح مذکور به این علامت مراجعت کرده و قسمتهای بعد از آن را تا جائی که علامت fine وجود دارد تکرار کرد و در آنجا قطعه را به پایان رسانید .
این علامتها معمولاً درمواقعی کاربرد دارند که قسمتها ی مختلف موسیقی برگشتهائی وجود داشته باشد .


اگر بخواهید بعد از برگشتن به علامت رجعت از برگشتهای قبلی  استفاده نشود از اصطلاح بدو ن برگشت استفاده شود .

اگر اصطلاح    Da capo al fine  ( به معنی از ابتدا تا انتها ) که علامت اختصاری آن D. c . al fine  است د رآخر  قطعه ای ملا حظه شود، چون آن نقطه د رحقیقت پایان قطعه نیست بایستی دوباره از اول قطعه شروع کرده و درنقطه ای که اصطلاح fine در زیر آن نوشته شده قطعه را به پایان رسانید .


علامت اکتاو

اگر دربالای قسمتی از یک قطعه موسیقی علامت Sopra   گذاشته شود تا جائی که نقطه چین دردنباله آن وجود دارد بایستی تمام نتها آن در یک اکتاو بالاتر اجرا کرد چنانچه علامت bassa  که در پائین آن باشد اجرای نتها در یک اکتاو بالاتر اجرای نت ها در یک اکتاو پائین تر ضـروری خـواهـد بود . نـوشـتـن ایـن عـلامتـها به منظور جلوگیری ازتعداد زیـاد خـطوط اضافه است که گاهی ایجاد مزاحمت می کند .نت های زینت

نتهای زینت غالبا نتها ی کوچکی هستند که قبل یا بعد از نت های اصلی  اساسی ) قراردارند و کاربرد آنها به منظور زینت بخشیدن به ملودی است . طول زمانی این قبیل نت ها باستثنای بعضی از آنها بسیار کوتاه بود وبه منظور مشخص شدن آنها از نت های اصلی و جلوگیری از صرف وقت و انرژی زیاد است و دارای اشکالی هستند که درشمارعلامت های اختصاری محسوب می شوند .


اَپوژیاتور ( پیشا )

پیشا نت کوچکی است که به فاصله متصل قبل از نت اصلی قرار گرفته و به وسیله خط اتصال کوچکی به آن متصل می شود . که اگر بالاتر از نت اصلی باشد پیشای فوقانی وچنانچه پایین تر از آن باشد پیشای تحتانی نام دارد . این نت نصف ارزش نت اصلی را در ضربهای ساده و دو سوم ارزش نت اصلی را درضربهای ترکیبی دارد 


اچاکاتورا ( پیشای کوتاه )

نت کوچکی است که معمولا به شـکـل یـک نـت چـنگ کـوچـک کـه خط مـوربـی پرچم آن را قطع کرده است قبل از نت اصلی قرارمی گیرد .

دراجرای آن باید مقدار بسیار کوچکی از زمان نت  اصلی را به آن اختصاص داد گاهی دویا سه نت دولا چنگ کوچک نیز به همان منظور به کار می رود که اولی پیشای کوتاه مضاعف و دومی پیشای کوتاه سه تائی نام دارد . این پیشا نیز ممکن است تحتانی یا فوقانی باشد .


گروپتو ( قلاب )

قلاب علامتی است که در بالای  یک نت و یا بین دو نت قرار می گیرد و باعث می شود گروه کوتاهی از نت های که شامل نت بالائی و پائینی و خود نت اصلی هستند ، به طرز زیبائی نت را تزیین کنند . قلاب نیز ممکن است فوقانی یا تحتانی باشد : قلاب بالا و قلاب رو به پایین .


یاد آوری : در بعضی از کشورها علامت قلاب تحتانی به جای فوقانی و فوقانی به جای تحتانی در شکلها بالا به کار می رود.


تریل : ( غلت )

علامتی است با قرار گرفتن آن  روی یک نت ، حرکتی سریع بین آن نت و نت بالائی متصل به آن به طور متناوب به انداره  طول زمانی نت اصلی به وجود می آید و چنانچه فاصله نت بعدی متصل باشد، تریل معمولا با استفاده از گروپتو به پایان می رسد.

 تریل ها ی قدیمی تر از نت بالاتر از نت اصلی شروع می شدند ولی امروزه از نت اصلی شروع می شوند ، مگرآنکه مانند قسمت دوم( شکل زیر) با نت پیشای کوتاه شروع شوند .


گزش فوقانی

علامتی است که با قرا رگرفتن آن در بالای یک نت ، آن نت به طور سریع به نت بالاتررفته و دوباره به جای اصلی خود برمی گردد و چنانچه علامت تغییر دهند ه ای دربالای آن باشد نت بالاتر با استفاده از همان علامت اجرا می شود .


گزش تحتانی

دراین گزش که خط قائم کوچکی علامت گزش را قطع کرده است نت اصلی به طور سریع به نت پایین تر از خود رفته و دوباره به جای اصلی به طور سریع به نت پایین تر از خود رفته و دوباره به جای اصلی خود برمی گردد و چنانچه علامت تغیر دهند ه ای در پایین آن باشد ، نت پایین تر با استفاده از همان علامت اجرا می شود .


زیور

نت ها ی کوچکی به شکل دولا یا سه لا چنگ هستند که به منظور جلوگیری ازیکنواختی و ایجاد تزئین و ظرافتی بدیع درموسیقی به کار می روند . اجرای این نت ها د راکثر موارد حالتی نسبتاً آزاد دارد .


صوت بر

در قطعات آوازی غالباً به منظور بهتر شدن دونت نسبتاً طولانی که با هم فاصله منفصل دارند ، قبل ازرسیدن به نت دوم با اجرای آن به طور بسیار سریع ( که درهارمونی آن را پیش نت می نامند ) نت اول را به طرزی ماهرانه به نت دوم متصل می کند .خط اتصالی که دراین قبیل موارد در بالای دونت قرار می گیرد ، صوت بر نام دارد .
دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

*
شماره تماس شما دیده نخواهد شد.
پست الکترونیکی شما دیده نخواهد شد.
*