بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

فرهنگ لغت موسیقی