بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

    فهرست موسیقی دانان جهان