بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

نشان فواصل راهنما : برای اجرای فایل زیر نیاز است در سیستم خود نرم افزار Adobe Flash Player را نصب داشته باشید.

تئوری و مبانی موسیقی
فواصل - نام فواصل
برگشت به  فهرست سایت موسیقی بیان

نظرات

ارسال نظر