بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

نت خوانی (مرحله اول) راهنما 1: برای اجرای فایل زیر نیاز است در سیستم خود نرم افزار Adobe Flash Player را نصب داشته باشید. راهنما 2: لطفا در قسمت ایمیل ، ایمیل خود را و در قسمت نام کاربری، نام خود را وارد نمایید. راهنما 3 : در صورتیکه فایل زیر از شما user id و password خواست در هر دو نام خود را وارد نمایید.