بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

میزان ها (مرحله اول)

راهنما 1: برای اجرای فایل زیر نیاز است در سیستم خود نرم افزار Adobe Flash Player را نصب داشته باشید.
راهنما 2: لطفا در قسمت ایمیل ، ایمیل خود را و در قسمت نام کاربری، نام خود را وارد نمایید.
راهنما 3 : در صورتیکه فایل زیر از شما user id و password خواست در هر دو نام خود را وارد نمایید.