بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

آموزش ردیف های آوازی (دستگاه شور) استاد محمود کریمی  • ردیف های آوازی (دستگاه شور)
  • شور
  • آواز بیات ترک
  • آواز ابوعطا
  • آواز دشتی
  • آواز افشاری
مطالب مرتبط : دستگاه همایون / سایر دستگاه ها