بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

آموزش ردیف های آوازی (دستگاه همایون) استاد محمود کریمی  • ردیف های آوازی (دستگاه همایون)
  • دستگاه همایون
  • آواز بیات اصفهان
مطالب مرتبط : دستگاه شور / سایر دستگاه ها