بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

آموزش ردیف های آوازی (سایر دستگاه ها) استاد محمود کریمی  • ردیف های آوازی (سایر دستگاه ها)
  • دستگاه ماهور
  • دستگاه راست پنجگاه
  • دستگاه نوا
  • دستگاه چهارگاه
  • دستگاه سه گاه
مطالب مرتبط : دستگاه همایون / دستگاه شور