بداهه‌نوازی: هنر اندیشیدن و اجرای موسیقی به طور همزمان.

عضویت در سایت