صفحه ی اول سایت =>  فهرست

سایت موسیقی بیان،موسیقی،آموزش موسیقی،کتب موسیقی، کتابخانه ی موسیقی،آموزش فرم موسیقی

فرم موسیقی

نوشته ی ویلیام کول ، ترجمه ی کریم گوگردچی

فهرست

با اقتباس از کتاب فرم موسیقی ، نوشته ی ویلیام کول ، ترجمه ی استاد کریم گوگردچی

 

 
 

صفحه ی اول سایت =>  فهرست