صفحه ی اول سایت =>  فهرست

سایت موسیقی بیان ، موسیقی ، آموزش موسیقی ، آموزش رایگان موسیقی ، کتابخانه موسیقی ، موسیقی ایرانی
               
روی نوشته ها کلیک کنید

اقتباس از کتاب موسیقی ایرانی ، یک نگاه جامعه شناختی  ، نوشته ی مرتضی مهرجویان

مقدمه

سخنی در باره جامعه شناسی هنر

موسیقی عاطفی ترین هنرهاست

موسیقی و مذهب

خاستگاه موسیقی و پیوند آن با زندگی و دگرگونی های اجتماعی

نگاهی به تاریخ موسیقی ایران تا انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه ، سرآغاز انقلاب در موسیقی ایران

علمی شدن موسیقی در ایران

موسیقی مردمی ، موسیقی سنتی ، موسیقی مدرن

موسیقی ایرانی پس از انقلاب اسلامی

موسیقی ایرانی در نیمه راه تکامل

پایان سخن

یادداشت ضمیمه

اقتباس از کتاب موسیقی ایرانی ، یک نگاه جامعه شناختی  ، نوشته ی مرتضی مهرجویان

صفحه ی اول سایت =>  فهرست