لیست دروس آموزش مبانی موسیقی

آشنایی با شستی های پیانو
الفای موسیقی روی شستی های پیانو

آشنایی با نت ها و سکوت ها (وزن و میزان)
آشنایی با نت ها و سکوت ها

ویژگی های صداهای موسیقی
ویژگی های صداهای موسیقی

فواصل
آموزش فواصل

نت نویسی
نت نویسی

آکوردهای سه صدایی (تریاد)
آکوردهای سه صدایی (تریاد)